Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Wyszukiwarka

Aktualności

Poleć znajomemu
Twoja wiadomość (kliknij tutaj):

OGŁOSZENIE

2019-11-29 13:42:04

Ogłoszenie o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działając na podstawie art.15 ust. 2a-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1118) oraz § 6 załącznika do Uchwały Nr XV/159/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.

I. Kandydaci na członków komisji konkursowych
1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać i rekomendacji kandydatom mogą udzielać następujące podmioty, zwane dalej w ogłoszeniu
i formularzu podmiotami uprawnionymi:
organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
1) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy tj.
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
c) spółdzielnie socjalne;
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1468), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników.”
2. Kandydat musi złożyć oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz że korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Osoba kandydująca na członka komisji konkursowych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w formie stosownego oświadczenia zawartego na Formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak niezbędne do kandydowania na członka komisji konkursowych oraz późniejszych prac w tychże komisjach.
4. Kandydat musi uzyskać rekomendacje 2 podmiotów uprawnionych, potwierdzone w formularzu zgłoszeniowym.
5. Osoby ubiegające się o wpis do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych powinny spełniać następujące warunki:
a) posiadać dobrą znajomość sektora pozarządowego;
b) posiadać szeroką wiedzę w zakresie obszarów
tematycznych,
w których będą dokonywać oceny ofert popartą odpowiednim doświadczeniem.

Dodatkowo mile widziane będzie:
a. doświadczenie w ocenianiu projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych;
b. aktywne uczestnictwo w działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Wymagane dokumenty.
a. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami zawierający podpisane rekomendacje.
b. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie.
c. Kandydat, którego Formularz zgłoszenia będzie niekompletny zostanie wezwany do uzupełnienia braków w ciągu 3 dni. W przypadku nie dostosowania się do wymaganego terminu Formularz zostanie zniszczony.

III. Kryteria oceny i tryb wyboru.
a. Wyboru członków komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom kierując się kwalifikacjami kandydatów, doświadczeniem oraz przedstawionymi rekomendacjami.
b. Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wpisie do bazy.

IV. Okres wpisu do bazy członków.
Członkowie komisji konkursowych powoływani są do pracy w komisjach konkursowych do końca roku 2020 i dotyczą konkursów ogłoszonych na rok 2020.

V. Powołanie i udział w pracach komisji konkursowych.
1. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela podmiotów uprawnionych uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem.
2. W skład komisji konkursowej nie będą powoływani reprezentanci podmiotów uprawnionych, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym
o środki z budżetu Gminy Wolbrom lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
3. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.
4. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

VI. Zgłoszenie
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy przesłać lub dostarczyć
do dnia 13 grudnia 2019 r. na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu
ul. Krakowska 1
32-340 Wolbrom
Z dopiskiem „Baza członków komisji konkursowych - ngo”


Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 220 Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu lub pod numerem telefonu: 32 70 65 352

Formularz zgłoszeniowy do bazy

Oceń nasze strony

Aktualna ocena: 0 (Ocen: 0)

Sesja rady miejskiej

Relacja Sesji Rady Miejskiej online

Wydarzenia

Kategoria

Dodaj wydarzenie

Newsletter

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze aktualności, wpisz poniżej swój adres e-mail:Losowy film

DK wolbrom
Warta
LGD WFOS Kraków modernizacja szkół Basen Mapa Zagrożeń strefa Załęże Portal Samorządowy budowa kanalizacji budowa kanalizacji wolbrom Termomodernizacja gimnazjium Termomodernizacja 1 Termomodernizacja szkoły w Chełmie Termomodernizacja ZS Gołaczewy Termomodernizacja ZS Wierzchowisko PROW Ekopartnerzy

Wolbrom.pl na Facebooku