Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Strona główna » Przewodnik interesanta » Gospodarka odpadami
Wyszukiwarka

Gospodarka odpadami

Poleć znajomemu
Twoja wiadomość (kliknij tutaj):

Gospodarka odpadami

NIERUCHOMOŚCI    NIEZAMIESZKAŁE

W dniu 26 stycznia 2016 r. na XIX sesji Rada Miejska w Wolbromiu podjęła uchwałę dotyczącą objęcia nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym wszystkie nieruchomości niezamieszkałe z dniem 1 czerwca 2016 r. będą objęte nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wolbrom tak, jak nieruchomości zamieszkałe.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: sklepy, placówki usługowe, warsztaty rzemieślnicze, lokale gastronomiczne, pensjonaty, hotele, biura, hurtownie, magazyny, zakłady przemysłowe, ogródki działkowe, działki rekreacyjne, szkoły, cmentarze, obiekty użyteczności publicznej itp.

Odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości do tej pory odbywał się w ramach indywidualnych umów zawieranych przez właściciela nieruchomości z uprawnionym do tego typu usług podmiotem.

Wprowadzenie nowych zasad oznacza, że to Gmina Wolbrom organizuje i nadzoruje system, w tym ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu całego miasta oraz zawiera umowę z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu na wykonywanie w/w usługi. 

Oznacza to, że od dnia 1 czerwca 2016 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmie zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie obowiązywać ta sama zasada jak właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli składanie do Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom deklaracji, w której określą wielkość i ilość pojemników, częstotliwość wywozu dopasowaną do swoich potrzeb  oraz wyliczoną wysokość miesięcznej opłaty, uiszczanej miesięcznie na rzecz Gminy, a nie jak dotychczas firmie wywozowej.

Objęcie nowym systemem wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolbrom ma na celu uszczelnienie i usprawnienie odbioru i zagospodarowania wytworzonych odpadów komunalnych, wyeliminowanie „podrzucania” odpadów do cudzych pojemników i kontenerów, a także likwidację zjawiska tzw. „dzikich wysypisk”. Właściwy sposób postępowania z odpadami zapewni osiąganie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, do czego zobowiązują nas przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu
w terminie  do dnia 15 marca 2016r.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej nie ma obowiązku składania deklaracji, ponieważ w tym przypadku opłata jest już uiszczana w ramach nieruchomości zamieszkałej!!!

Wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie internetowej: www.wolbrom.pl oraz do pobrania w siedzibie UMiG Wolbrom, w Referacie Ochrony Środowiska.

Dotychczasowy odbiór odpadów komunalnych na podstawie indywidualnych umów
 z firmą specjalistyczną powinien być  wypowiedziany we własnym zakresie zgodnie
 z zapisem umowy z dniem 31 maja 2016 r.  (nie dotyczy odpadów produkcyjnych i poprodukcyjnych).

 

UWAGA!!!

Nowy system dotyczy tylko i wyłącznie odpadów komunalnych, oznacza to, że pozostałe odpady produkcyjne i poprodukcyjne powstające w wyniku prowadzonej działalności odbierane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie na dotychczasowych zasadach.

Wypełniając deklarację należy zastosować stawki przyjęte  Uchwałą NR XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia  2016 r. w sprawie wyboru metody opłaty
 za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, tj:

 

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

1)      o pojemności 120 litrów – w wysokości 25,00 zł,

2)      o pojemności 240 litrów – w wysokości  34,00 zł,

3)      o pojemności 1100 litrów – w wysokości  72,00 zł,

4)      o pojemności 7 000 litrów – w wysokości  650,00 zł,

 

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

 

1)        o pojemności 120 litrów – w wysokości 35,00 zł,

2)      o pojemności 240 litrów – w wysokości  48,00 zł,

3)      o pojemności 1100 litrów – w wysokości  101,00 zł,

4)      o pojemności 7 000 litrów – w wysokości  830,00 zł,

 

Wyliczoną w deklaracji opłatę należy uiszczać  bez wezwania, raz w miesiącu w terminie do końca każdego miesiąca. Opłata,  wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom lub w kasie Urzędu, począwszy od miesiąca czerwca br.

Każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który złoży deklarację otrzyma informację
o zapłacie wraz z numerem konta, oraz harmonogram wywozu odpadów.

Szczegółowych informacji na temat nowelizacji miejscowych przepisów może uzyskać także
w Referacie Ochrony Środowiska UMiG Wolbrom pod nr tel. 32 70 65 301.

 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

1 lipca 2013 r. obowiązują znowelizowane przepisy w sprawie odbioru odpadów  komunalnych. Właściciele nieruchomości na terenie gminy Wolbrom powinni odpowiednio wcześniej wypowiedzieć umowy wiążące je z firmami odbierającymi odpady komunalne, tak aby przestały one obowiązywać ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Posiadanie osobnej umowy nie zwalnia właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczenia opłaty na rzecz gminy, a wcześniejsze umowy nie wygasną automatycznie poprzez wprowadzenie nowych regulacji prawnych.

W nowym systemie opłaty za wywóz odpadów od mieszkańców są ustalane na podstawie wypełnionego i dostarczonego do tut. Urzędu przez właścicieli nieruchomości druku odpowiedniej deklaracji, zgodnej z wzorem uchwalonym przez Radę Miejską w Wolbromiu (DRUK DEKLARACJI DO POBRANIA).

Nową  deklarację należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu w terminie 14 dni od momentu powstania nieczystości na terenie nieruchomości

Od 2019 roku zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

 

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XIX/182/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom stawki opłat kształtują się w następujący sposób:

 

  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 15,00 zł za jeden miesiąc

 

Zgodnie z uchwałą wprowadzono zróżnicowanie tej opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w sposób następujący:

 

  Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 15,00 zł za jeden miesiąc (odpady zbierane w sposób selektywny w gospodarstwach 1-5 osób).

  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 10,00 zł za jeden miesiąc (odpady zbierane w sposób selektywny w gospodarstwach powyżej 5 osób).


Kwotę opłaty będzie stanowić iloczyn kwoty bazowej i liczby osób zadeklarowanych w gospodarstwie.

UWAGA!
W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty ulegnie podwyższeniu i stanowić będzie kwotę 30,00 zł miesięcznie za mieszkańca.   

Opłatę za dany miesiąc należy uiszcza się bez wezwania do końca miesiąca, a  indywidualny rachunek bankowy, przyznany każdemu mieszkańcowi, oraz podmiotowi, który złożył deklarację.

 

Z opłat Gmina Wolbrom pokryje wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wejdą koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów (w tym także odpadów segregowanych, wielkogabarytowych, zużytych opon, przeterminowanych leków, elektrośmieci);
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów;
  • obsługi administracyjnej tego systemu.
DOMKI LETNISKOWE oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe:
 
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub w przypadku innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe stanowi stawkę ryczałtową w wysokości 169,00 zł
  • W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub w przypadku innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe stawka stanowić będzie dwukrotność i wyniesie 338,00 zł.


POJEMNIKI I WORKI
Każda nieruchomość  wyposażona jest w komplet worków do segregacji odpadów oraz pojemniki na odpady niesegregowane o odpowiedniej pojemności wynikającej z zapisów w Regulaminie utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW
Wywóz odpadów  odbywa się  zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez firmę wywożącą odpady:

Odpady komunalne zmieszane – 1 raz w miesiącu w przypadku firm wg złożonej deklaracji
Odpady segregowane  – 1 raz w miesiącu
Odpady biodegradowalne  – 2 razy  miesiącu
Zużyty sprzęt RTV i AGD – 2 razy w roku
Odpady wielkogabarytowe  – 2 razy w roku
Zużyte opony  – 2 razy w roku

Poza harmonogramem w/w odpady segregowane można zawozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Transport odpadów do punktu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na terenie Gminy Wolbrom funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK, który mieści się w Wolbromiu przy ul. 1-Maja 59, wjazd od strony WZWKGKiM..

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, soboty w godz. 8.00-13.00.

Do utworzonego Punktu można oddawać wysegregowane odpady pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych jak:
1) odpady zebrane selektywnie (papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe),

2) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,

3) przeterminowane leki,

4) chemikalia,

5) zużyte baterie i akumulatory,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) zużyte opony,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

10) popiół,

11) inne odpady określone na podstawie odpowiednich przepisów wykonawczych.

- Regulamin PSZOK

 

PRZETERMINOWANE LEKI NALEŻY ZANIEŚĆ DO APTEKI

Przeterminowane leki należy wyrzucać do pojemników ustawionych w wyznaczonych aptekach:

Apteka przy Rynku, Wolbrom, ul Krakowska 2

Apteka w Przychodni, Wolbrom, ul. Skalska

Apteka w Pawilonie, Wolbrom, ul Skalska Pawilon 1A

Apteka Bliska, Wolbrom, ul. Krakowska 43

Twoja Apteka, Wolbrom, ul. 1-Maja 39

Apteka Mediq, Wolbrom, ul. Mariacka 6

Apteka Echinacea, Łobzów 155

 WAŻNE!!!
 Należy bezwzględnie segregować śmieci, jeżeli zostało to zadeklarowane. Nieprzestrzegającym tej zasady zostaną naliczone opłaty jak za odpady zmieszane. W każdej chwili można dokonać zmiany deklaracji.
Zachęcamy jednak - w trosce o wielkie dobro jakim jest nasze środowisko naturalne do segregowania śmieci.
Każda plastikowa butelka poddana recyklingowi pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 h, z 35 butelek PET powstaje jedna kurtka polarowa, 1 tona makulatury oszczędza 17 drzew

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wolbrom w roku 2017.

Oceń nasze strony

Aktualna ocena: 4,1 (Ocen: 9)

Sesja rady miejskiej

Relacja Sesji Rady Miejskiej online

Wydarzenia

Kategoria

Dodaj wydarzenie

Newsletter

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze aktualności, wpisz poniżej swój adres e-mail:Losowy film

DK wolbrom
Warta
LGD WFOS Kraków modernizacja szkół Basen Mapa Zagrożeń strefa Załęże Portal Samorządowy budowa kanalizacji budowa kanalizacji wolbrom Termomodernizacja gimnazjium Termomodernizacja 1 Termomodernizacja szkoły w Chełmie Termomodernizacja ZS Gołaczewy Termomodernizacja ZS Wierzchowisko PROW Ekopartnerzy

Wolbrom.pl na Facebooku